Kira Sertifikası

Kira Sertifikası Nedir?

Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1) kira sertifikalarını: “Her türlü varlık ve hakkın finansmanını sağlamak amacıyla varlık kiralama şirketi tarafından ihraç edilen ve sahiplerinin bu varlık veya haktan elde edilen gelirlerden payları oranında hak sahibi olmalarını sağlayan faizsiz finansman ilkelerine uygun menkul kıymettir.” şeklinde tanımlamaktadır.

Aynı tebliğ, kira sertifikası türlerini aşağıdaki şekilde sınıflandırmıştır:

Kira Sertifikası Türleri:

Şirketlere (kaynak kuruluş) veya üçüncü kişilere kiralanmak veya VKŞ adına yönetilmek üzere VKŞ tarafından kaynak kuruluştan devralınacak varlık ve hakların finansmanını sağlamak için ihraç edilen kira sertifikalarıdır.

Kaynak kuruluşa ait varlık veya hakların mülkiyeti devredilmeksizin vade boyunca kiralanması da dahilolmak üzere VKŞ lehine yönetilmesi neticesinde elde edilen gelirlerin sözleşme hükümleri çerçevesinde VKŞ’ye aktarılması amacıyla ihraç edilen kira sertifikalarıdır.

Bir varlık veya hakkın VKŞ tarafından satın alınarak fon kullanıcı şirketlere vadeli olarak satılması işleminde varlık veya hak alımının finansmanını sağlamak için ihraç edilen kira sertifikalarıdır.

VKŞ’nin ortak girişime ortak olmak amacıyla ihraç ettiği kira sertifikalarıdır.

VKŞ’nin iş sahibi sıfatıyla taraf olduğu kendi adına ve kira sertifikası sahipleri hesabına akdedilecek bir eser sözleşmesi kapsamında eserin meydana getirilmesini sağlamak amacıyla ihraç edilen kira sertifikalarıdır.

Veya yukarda sayılanların birlikte kullanılması suretiyle VKŞ’ler tarafından ihraç edilebilecek kira sertifikaları.